تمرکززدایی و حضور پررنگ استان‌ها در پنجمین دوره جایزه فیروزه
نشست خبری پنجمین دوره جایزه فیروزه پیش‌ازظهر امروز با حضور محسن جوادی معاون امور فرهنگی و رییس شورای سیاستگذاری جایزه فیروزه، علی فریدونی مدیرکل مجامع تشکل‌ها و فعالیت های فرهنگی و دبیر جایزه فیروزه در فرهنگستان هنر برگزار شد. در این نشست، محسن جوادی با اشاره به لزوم حمایت از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عرصه فرهنگ، گفت: حمایت از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالاهای فرهنگی کشور، منجر به استقرار و حرکت آنها در مسیر درست اجتماعی می‌شود. وی با اشاره به اینکه اعطای جوایزی همچون جایزه فیروزه قادر است برای تولید کالاهای فرهنگی ایجاد تقاضا کند، افزود: با تداوم این روند، چرخه مناسبی برای گسترده ساختن محصولات فرهنگی خلق می‌شود و در پرتو ایجاد شبکه‌ای از این چرخه به عنوان شبکه پشتیبان، گفتمان‌سازی مناسبی نیز در این عرصه شکل بگیرد. جوادی با بیان اینکه جایزه فیروزه در پنجمین دوره برگزاری خود مؤلفه‌های کلیدی خود را پیدا کرده است، تصریح کرد: از این پس در شبکه علمی تولید، عرضه و مصرف کالاهای فرهنگی کشور، می‌توانیم به عرصه بین‌الملل نیز بیاندیشیم. رئیس شورای سیاستگذاری جایزه فیروزه با بیان اینکه در دوره پنجم، توجه جایزه فیروزه بیش از پیش به استان‌ها معطوف شده است، گفت: در دوره پنجم، استان‌ها بیش از ادوار گذشته در کانون توجه جایزه فیروزه قرار خواهند شد؛ ازاین‌رو امیدواریم طی سال‌های آینده بتوانیم جایزه فیروزه را در خود استان‌ها برگزار کنیم؛ چراکه اکنون ظرفیت استان‌های ما به حدی است که هریک از آنها به تنهایی ظرفیت ایجاد بازار منطقه‌ای را در خود دارند.
تاریخ خبر:1399/09/15​​